Podatek VAT
 1. Rozliczenia VAT (VAT Compliance) – przygotowanie i składanie w imieniu podatnika wymaganych przepisami deklaracji i ewidencji (m.in. JPK_V7, VAT UE). Prace są wykonane na podstawie udostępnionych danych lub dokumentów.
 2. VAT dla branży e-commerce – specjalizujemy się w doradztwie dla podmiotów prowadzących sprzedaż produktów i usług online. Pomagamy w szczególności w zakresie analizy obowiązków podatkowych VAT w innych krajach EU i Wielkiej Brytanii.
 3. Rejestracja VAT – kompleksowe wsparcie w procesie rejestracji na VAT w Polsce zarówno dla podmiotów polskich jak i zagranicznych.
 4. Przeglądy podatkowe – analiza poprawności sporządzonych rozliczeń w zakresie podatku VAT.
 5. Weryfikacja poprawności stosowanych stawek VAT – analiza matrycy stawek VAT stosowanych przez podatników, identyfikacja potencjalnych ryzyk i szans optymalizacji, reprezentowanie w zakresie ubiegania się o Wiążące Informacje Stawkowe (WIS).
 6. Analiza transakcji nieruchomościowych – kompleksowa analiza opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem VAT oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Podatek CIT
 1. Przegląd kalkulacji CIT – analiza poprawności kalkulacji podatku CIT. Celem analiz jest identyfikacja potencjalnych ryzyk podatkowych i szans optymalizacji wysokości zobowiązania podatkowego.
 2. Usługi w zakresie rozliczeń CIT (CIT Compliance) – przygotowanie kalkulacji wysokości zobowiązania CIT na podstawie udostępnionych danych księgowych.
 3. IP BOX – analiza możliwości stosowania i pomoc we wdrożeniu ulgi IP BOX uprawniającej do obniżenia stawki CIT dla podmiotów osiągających przychody z działalności badawczo-rozwojowej.
 4. Ulga B+R – pomoc w optymalnych wykorzystaniu ulgi badawczo-rozwojowej uprawniającej do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.
 5. Rozliczanie inwestycji – doradztwo w zakresie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Analiza struktur finansowania działalności – analiza efektywności podatkowej stosowanej struktury finansowania działalności, w szczególności z uwzględnieniem przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.
 7. Analiza nabywanych usług niematerialnych – zgodnie z art. 15e do Ustawy o CIT ograniczono możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Oferujemy przegląd nabywanych usług niematerialnych z perspektywy ograniczeń wynikających z ustawy o CIT.
 8. Fuzje i przekształcenia – analiza skutków podatkowych zmian w strukturze działalności przedsiębiorstw, w szczególności przekształceń, połączeń i aportów.
 9. Podatek u źródła (WHT) – weryfikacja płatności podlegających WHT oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym analiza możliwości zastosowania odpowiednich zwolnień lub stawek obniżonych.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 1. Rozliczenia podatkowe – przygotowanie deklaracji podatkowych dla osób prywatnych, w szczególności w zakresie dochodów kapitałowych, kryptowalut, dochodów z nieruchomości.
 2. Rozliczanie inwestycji kapitałowych – doradztwo w zakresie skutków podatkowych realizowanych inwestycji, np. sprzedaży akcji, dywidend, funduszy inwestycyjnych.
 3. Dochody z nieruchomości – analiza zasad opodatkowania dochodów z najmu nieruchomości (pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania) oraz sprzedaży nieruchomości, w szczególności: identyfikacja potencjalnych ulgi i zwolnień podatkowych.
 4. Ubezpieczenia społeczne – weryfikacja zasad naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz obowiązków raportowych wobec ZUS, w szczególności z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacanego na podstawie uchwał oraz kontraktów menadżerskich.
 5. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowniczych – optymalizacja wysokości obciążeń fiskalnych, np. poprzez stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu dla pracowników osiągających dochody z praw autorskich.
Ceny transferowe
 1. Local Files – przygotowanie obowiązkowej lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi.
 2. Benchmarking Study – przygotowanie lub aktualizacja analiz porównawczych.
 3. Master File – wsparcie w procesie przygotowania obowiązkowej dokumentacji grupowej.
 4. Polityka cen transferowych – doradztwo w zakresie polityki i zasad rozliczeń z podmiotami powiązanymi.
Ogólne obszary podatkowe
 1. Tax Hotline – bieżące konsultacje podatkowe (VAT, PIT, CIT) w formie krótkich odpowiedzi mailowych lub telefonicznych. Dedykowane głównie dla biur rachunkowych oraz wewnętrznych działów księgowych.
 2. Interpretacje podatkowe – reprezentowanie podatników w ubieganiu się o indywidualne interpretacje podatkowe, m.in. w zakresie CIT, PIT i VAT.
 3. Kontrole skarbowe i podatkowe – kompleksowa asysta w trakcie kontroli, w szczególności wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań, skarg w ramach toczących się postępowań.
 4. Postępowania sądowo-administracyjne – reprezentowanie podatników przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Amazon, Amazon Service Provider Network, Amazon SPN, and Amazon SPN logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

facebook-icon twitter-icon linkedin-icon comments-icon facebook