Ta strona korzysta z ciasteczek

Jaki VAT obowiązuje w Austrii?

Data publikacji tekstu: 19.10.2020

VAT (value-added tax), czyli podatek od towarów i usług (PTU) to podatek od wartości dodanej, czyli od przyrostu wartości dóbr w wyniku procesu produkcji lub tworzenia usług. VAT to podatek pośredni, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Podatek VAT dotyczy zarówno sprzedających, jak i kupujących towary i usługi, gdyż jego wartość doliczana jest do wartości netto transakcji.

VAT w Austrii

Podatek VAT w Austrii, nazywany tam UST MwSt, został wprowadzony w 1973 roku.

Podstawowa stawka VAT w Austrii wynosi 20% i obejmuje wszystkie produkty i usługi, których nie obejmują stawki zmniejszone równe 13% i 10% oraz stawka zerowa.

Na jakie dobra i usługi aktualnie obowiązuje VAT 5% w Austrii? Są to m.in. zamawiane w zakładach gastronomicznych potrawy i napoje, bilety kinowe i teatralne, książki, gazety, dzieła sztuki, bilety do parków natury, ogrodów zoologicznych i na widowiska cyrkowe oraz usługi noclegowe, w tym także wynajmowanie przyjezdnym pokojów we własnym domu.

Stawki VAT AustriaWskazane towary lub usługi
20%Wszystkie towary lub usługi inne niż wskazane poniżej
 
13%Wstęp na imprezy sportowe, Wstęp na imprezy kulturalne, Wstępy do parków rozrywki, Niektóre artykuły rolne, Drewno kominkowe, Produkcja wina (gospodarstwo), Kwiaty i rośliny cięte do celów dekoracyjnych, Loty krajowe
 
10%Artykuły spożywcze, Jedzenie na wynos, Zapasy wodne, Produkty farmaceutyczne, Transport krajowy (z wyłączeniem lotów) m, Międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy transport drogowy i kolejowy, Praca pisarzy, Praca kompozytorów, Książki, E-książki, Gazety i czasopisma, Telewizja kablowa, Licencja telewizyjna, Służby socjalne, Restauracje (z wyłączeniem niektórych napojów), Kwiaty cięte i rośliny do produkcji żywności, Niektóre artykuły rolne, Krajowy wywóz śmieci, Oczyszczanie ścieków
 
0% (zerowa)Zakwaterowanie w hotelu, Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy (z wyłączeniem transportu drogowego i kolejowego)

Numer identyfikacyjny VAT w Austrii

Numer VAT w Austrii składa się z dziewięciu znaków poprzedzonych prefiksem ATU.

Zarówno miesięczne, jak i kwartalne rozliczenia austriackiego podatku VAT są płatne do 15. dnia drugiego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Termin składania deklaracji rocznego VAT-u w Austrii to 30. czerwca roku następnego.

Wymogi austriackiej faktury VAT

Faktury VAT w Austrii muszą zawierać co najmniej następujące podstawowe informacje:

 • Data wydania
 • Unikalny numer
 • Numer VAT dostawcy
 • Numer VAT klienta (jeśli dostawa przekracza 10 000 EUR)
 • Pełna nazwa i adres dostawcy i klienta
 • Pełny opis dostarczonych towarów lub usług
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów, jeśli dotyczy
 • Data dostawy, jeżeli jest inna niż data faktury
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu
 • Zastosowana stawka VAT oraz kwota VAT (kwota VAT musi być podana w EUR)
 • Szczegóły wspierające zerowy podatek VAT – eksport, odwrotne obciążenie lub dostawy wewnątrzwspólnotowe
 • Szczegóły dotyczące zastosowanych programów marży, np. dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
 • Łączna wartość brutto faktury

Kiedy należy dokonać rejestracji VAT w Austrii?

W przypadku zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową w Austrii, które są podatnikami VAT zarejestrowanymi w swoim kraju macierzystym, próg rejestracji VAT wynosi zero.

Przedsiębiorca, którego firma przekracza roczny obrót równy 100 000 euro powinien składać miesięczne rozliczenia, natomiast firmy, których roczny obrót przekracza 30 000 euro, ale jest mniejszy niż 100 000 euro muszą składać kwartalne deklaracje VAT.

Deklaracje VAT należy składać do 15 dnia drugiego miesiąca.

Dodatkowo przedsiębiorca powinien zarejestrować VAT w Austrii, jeśli jego firma:

 • Importuje towary do Austrii spoza Unii Europejskiej.
 • Prowadzi wewnątrzwspólnotową sprzedaż (wysyłki) lub zakupy (przejęcia) towarów z innego kraju UE
 • Kupuje i sprzedaje towary w Austrii
 • Magazynuje towarów w Austrii na podstawie zapasów konsygnacyjnych. Uzgodnienia dotyczące zapasów są zwolnione
 • Sprzedaje towarów przez e-commerce konsumentom, z zastrzeżeniem austriackich progów rejestracji VAT
 • Organizuje konferencji na żywo lub wystaw z płatnością w drzwiach.
 • Nie jest handlowcem innym niż VAT, ale korzysta z usług w Austrii na podstawie zasady odwrotnego obciążenia
 • Prowadzi własną dostawę towarów
 • Sprzedaż w ramach WSTO przekracza 10 tys. EUR. W takiej sytuacji zamiast rejestrować się w Austrii można zarejestrować się do VAT-OSS.

Austria – Kary i odsetki VAT

Podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub opóźnienie w deklaracji VAT może podlegać karze w wysokości 10% należnego podatku VAT. Jeśli przedsiębiorca spóźni się z uiszczeniem płatności, naliczana jest opłata w wysokości 2% zobowiązania.

Intrastat w Austrii

Poza deklaracją VAT zagraniczne firmy działające w Austrii mogą być zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Zawiera on informacje o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej jak i przemieszczeniu własnych towarów do magazynu znajdującego się w innym państwie członkowskim.

Próg dla przywozów Intrastat wynosi rocznie 750 000 euro, podobnie jak próg dla wywozów Intrastat, który również wynosi 750 000 euro. Comiesięczny raport Intrastat należy składać do 10. dnia miesiąca następującego po okresie raportowania.

Urząd skarbowy

Zagraniczne przedsiębiorstwa są rejestowane w Urzędzie Skarbowym w Gratz

Adres: Conrad-von-Hötzendorf-Straße 14-18, 8010 Graz, Austria

Internetowy adres urzędu to: https://www.bmf.gv.at/

Z urzędem można skontaktować się pod numerem telefonu: +43 (0)1 51433-0

Chcesz dokonać rejestracji na VAT w Austrii? >> napisz do nas

Adam Grabiński
X