Ta strona korzysta z ciasteczek

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.

Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

Sprzedawca stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację usług.

Dane osobowe są przetwarzane tylko w takich celach na jakie wyrazili Państwo zgodę poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas zamówiłeś (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

2. Zasady prywatności

Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.

Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania.

Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: TAXOLOGY sp. z o.o., NIP: 5272883861, Sienna 64, 00-825 Warszawa.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na naszą rzecz. Państwa dane będą przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest należyte wykonanie umów/zleceń. Ponadto będziemy udostępniać Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres korespondencyjny.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:
Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.

Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.
W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego osoby.

Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:

 • nie chce w jakiejkolwiek formie już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości;
 • pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;
 • poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;
 • pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.

Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

3. Zakres i cel zbierania danych osobowych

Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich tj.:

 • w celu złożenia zamówienia,
 • w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
 • wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
 • monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;
 • zbierania anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej;
 • ustalania liczby anonimowych użytkowników naszych stron
 • kontrolowania jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej;
 • kontrolowania jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu jakiej usługi następuje najczęściej kontakt;
 • badania zapisów na newslettery i opcje kontaktu;
 • wykorzystania systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystania narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego telefonicznej;
 • integracji z portalami społecznościowymi;
 • ewentualnych płatności internetowych.

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • dane potrzebne do wypełniania deklaracji VAT
 • informacje o używanej przeglądarce internetowej,
 • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.
Cel gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez nas danych:

 • marketing bezpośredni, cele archiwalne kampanii reklamowych;
 • realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach;

Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych.
 • działań marketingowych – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.
 • działań około sprzedażowych i promocyjnych – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji.
 • działalności operacyjnej – do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych dochodzenia Wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;

Mając na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są przesyłane niniejsze dane osobowe nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp zgodnie z prawem tam obowiązującym, dostęp mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika podjęcia działań w celu ochrony danych w adekwatny sposób do regulacji ich prawa krajowego.

4. Polityka „Cookies”

Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.

Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:

 • optymalizacji korzystania ze strony;
 • identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
 • przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
  zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
 • gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz Google Analytics;
 • tworzenia raportów na temat odwiedzających stronę w panelu Lead Forensics;
 • tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w Google Ads Linkedin Ads oraz Facebook Ads (Google Ads cookies jest używany do wyświetlania Państwu odpowiednich reklam. Ads Cookies nie zawierają danych osobistych. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o programie Google Ads cookies i jak go kontrolować proszę przejść do https://policies.google.com/privacy?gl=uk);
 • tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.
 • wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na naszych platformach handlowych robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.
RECAPTCHA V2

Nazwa CookiesRodzaj CookiesCel zapisania CookiesCzas ważności Cookies
CONSENTTrwałeDo sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów.2 lata (od ostatniej aktualizacji)
NIDTrwałeDo sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów.2 lata (od ostatniej aktualizacji)

 

 1. GOOGLE ADWORDS
Nazwa CookiesRodzaj CookiesCel zapisania CookiesCzas ważności Cookies
PREFTrwałePomaga personalizować reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce) – zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto Google.2 lata (od ostatniej aktualizacji)
idTrwałeUżywane do celów reklamowych poza stronami Google pochodzący z domeny doubleclick.net2 lata (od ostatniej aktualizacji)
drt_, FLC, NIDTrwałeCiasteczko serwera reklam .googleads.g.doubleclick.net. Zbiera informacje o działaniach użytkownika po kliknięciu w reklamę Google Adwords oraz przekazuje z powrotem informacje o konwersjach.12 godzin (od ostatniej aktualizacji)

 

 1. GOOGLE ANALYTICS
Nazwa CookiesRodzaj CookiesCel zapisania CookiesCzas ważności Cookies
_UTMATrwałeUżywane do rozróżniania użytkowników i sesji. Cookie jest aktualizowany i za każdym razem dane są wysyłane do Google Analytics.2 lata (od ostatniej aktualizacji)
_UTMBTrwałeJest odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny30 min (od ostatniej aktualizacji)
_UMTCSesyjneCiasteczko _utmc współpracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej. Zawiera tylko informację o unikalnym identyfikatorze witryny i wygasa po zamknięciu okna przeglądarki.Do końca sesji
_UMTZTrwałeZawiera ono informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie odwiedzin z wyszukiwarek oraz danych z kampanii marketingowych6 miesięcy (od ostatniej aktualizacji)
_UMTVTrwałePrzechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.2 lata (od ostatniej aktualizacji)

 

 1. YOUTUBE
Nazwa CookiesRodzaj CookiesCel zapisania CookiesCzas ważności Cookies
PREFTrwałeTen plik cookie jest używany przez serwis Google do przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku istotnych dla działania Map Google.10 lat (od ostatniej aktualizacji)
Visitor_info1_LiveTrwałeTen plik cookie jest używany przez serwis Youtube do przechowywania preferencji użytkownika na stronach zawierających treści wideo.8 miesięcy (od ostatniej aktualizacji)
Use_HitboxTrwałeTen plik cookie jest używany przez serwis Youtube do przechowywania preferencji użytkownika na stronach zawierających treści wideo.Do końca sesji

 

 1. GOOGLE MAPS
Nazwa CookiesRodzaj CookiesCel zapisania CookiesCzas ważności Cookies
PREFTrwałeTen plik cookie jest używany przez serwis Google do przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku istotnych dla działania Map Google.2 lata (od ostatniej aktualizacji)

 

 1. FACEBOOK
Nazwa CookiesRodzaj CookiesCel zapisania CookiesCzas ważności Cookies
datrTrwałeTen plik cookie jest zapisywany, gdy przeglądarka WWW uzyska dostęp do serwisu facebook.com. Plik umożliwia rozpoznawanie podejrzanych prób logowania, a tym samym zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkownikom. Na przykład używany jest do sygnalizowania nieudanych prób logowania lub tworzenia wielu kont służących do rozsyłania spamu.2 lata (od ostatniej aktualizacji)
6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich tj.:

 • w celu złożenia zamówienia,
 • w celu zawarcia umowy,
 • reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
 • wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
 • monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;
 • zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu jakiej usługi następuje najczęściej kontakt;
 • badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego telefonicznej;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • ewentualne płatności internetowe.
7. Korzystanie z wtyczek social media

Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich tj.:

 • w celu złożenia zamówienia,
 • w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
 • wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
 • monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;
 • zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu jakiej usługi następuje najczęściej kontakt;
 • badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego telefonicznej;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • ewentualne płatności internetowe.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie VAT compliance?

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie rejestracji i rozliczeń VAT, sprawdź naszą ofertę kompleksowej usługi VAT compliance.

X