Czym jest magazyn konsygnacyjny?

 • Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024
 • Publikacja: 06.03.2023
 • Przeczytaj w: 4 min

Magazyn konsygnacyjny, często określany także jako skład konsygnacyjny, to rodzaj magazynu, w którym przedmioty są przechowywane i sprzedawane na zasadzie konsygnacji, czyli umowy między sprzedawcą (konsygnantem), a właścicielem magazynu (konsygnatariuszem), w której ten drugi zgadza się przechowywać towary sprzedawcy i sprzedawać je w jego imieniu. Warto zaznaczyć, że aż do czasu momentu pobrania towarów, prawo własności przysługuje konsygnatariuszowi, po czym przechodzi na prowadzącego magazyn. Dodatkowo, w momencie sprzedaży, konsygnant otrzymuje część lub całą, ustaloną wcześniej, kwotę uzyskaną z transakcji.

Czym jest magazyn konsygnacyjny?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest magazyn konsygnacyjny
 • Jakie zależności zachodzą między magazynem konsygnacyjnym, a magazynem call-off stock
 • Jak uzyskać status magazynu konsygnacyjnego
 • Jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ma się do magazynu konsygnacyjnego
 • Kiedy nastąpiła zmiana prawa dotycząca magazynu konsygnacyjnego

Magazyn konsygnacyjny, a magazyn call-off stock

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że termin magazyn konsygnacyjny oficjalnie funkcjonował do 1 lipca 2020 roku. Wtedy w życie weszły przepisy dotyczące ustawy o podatku VAT, które wprowadzały nowelizację kwestii dotyczących rozliczeń związanych z przemieszczaniem towarów. Jednym z ich efektów, było zastąpienie terminu „magazyn konsygnacyjny” terminem „magazyn call-off stock” w ustawie o podatku od wartości dodanej.

Nie wszyscy są jednak świadomi zmiany w nazewnictwie, stąd nadal można spotkać się z tekstami odnoszącymi się do magazynu konsygnacyjnego, a traktujące o magazynie typu call off stock.

Magazyn konsygnacyjny i jego zalety

Dzięki postawieniu na magazyn konsygnacyjny, zagraniczny dostawca nie musiał rejestrować się w Polsce jako podatnik VAT. Jednak, aby cała procedura przebiegła zgodnie z prawem, musiały zostać spełnione warunki prowadzenia takiego magazynu, które opisaliśmy dla Was w dalszej części tego artykułu.

Istotny jest jednak fakt, że magazynowane w magazynie konsygnacyjnym towary są własnością dostawcy – konsygnanta. Prawo do ich własności prowadzący magazyn konsygnacyjny – konsygnatariusz – zyskiwał dopiero w momencie pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, w celu sprzedania ich docelowemu klientowi. Natomiast w trakcie magazynowania produktów, to sprzedawca ponosił koszty i ryzyko związane z przechowywaniem swoich dóbr w magazynie.

Magazyn konsygnacyjny do 30 czerwca 2020 roku

Zanim w życie weszły wspominane wyżej zmiany, magazyn konsygnacyjny był miejscem wyodrębnionym u podatnika zarejestrowanego w VAT UE przeznaczonym do przechowywania towarów podatnika VAT, który przemieścił, lub na jego rzecz dokonano przemieszczenia towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, w którym magazyn konsygnacyjny się znajdował.

Dodatkowo, warto zaznaczyć, że termin „magazyn konsygnacyjny” pojawił się w ustawie o podatku od wartości dodanej 1 grudnia 2008 roku i, według jego definicji, towary w nim składowane nie były przeznaczone dla znanego nabywcy.

Magazyn konsygnacyjny, jako obszar składowania towarów, nie różnił się od zwykłego magazynu. Termin „konsygnacyjny” odnosił się do statusu miejsca, ale żeby można go było uzyskać, musiały zostać spełnione konkretne warunki.

czym jest magazyn konsygnacyjny? - osoby rozmawiające przy stole, waga, młotek sędziowski, dokumenty

Prowadziłeś magazyn konsygnacyjny? Musiałeś też prowadzić ewidencję towarów wprowadzanych

Podczas prowadzenia magazynu konsygnacyjnego, konsygnatariusz był zobowiązany do przestrzegania kilku zasad:

 • Transakcje musiały odbywać się z udziałem podatnika podatku od wartości dodanej, który nie był zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce
 • Przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary musiały być przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej
 • Należało prowadzić identyfikację towarów wprowadzanych do magazynu oraz ich ewidencję
 • Przed pierwszym wprowadzeniem towarów do magazynu konsygnacyjnego przez danego konsygnanta, należało złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o tym fakcie
 • Maksymalny okres przechowywania towarów wynosił 24 miesiące od dnia ich wprowadzenia do magazynu konsygnacyjnego. Jeżeli termin ten został przekroczony, a produkty nie zostały sprzedane, nastąpiło zniszczenie towaru, lub stwierdzono jego brak, za datę pobrania towarów ustalało się kolejny dzień.

Magazyn konsygnacyjny, a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Jeżeli opisane powyżej warunki został spełnione, przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego dla konsygnatariusza można było uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

W tej sytuacji, kiedy dokonano pobrania towarów z magazynu, konsygnant podlegał opodatkowaniu VAT w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) i rozliczał się z podatku w swoim kraju, a nabywca – prowadzący magazyn konsygnacyjny – rozliczał się w ramach WNT w swoim państwie.

Gdyby nie magazyn konsygnacyjny, sprzedawca musiałby rozliczyć się zarówno z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w kraju nadania, jak i WNT w kraju wysyłki.

Czym jest magazyn konsygnacyjny? - kurierzy wyjmujący paczki z samochodu

Magazyn konsygnacyjny od 1 lipca 2020 roku

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, powyższe regulacje obowiązywały do 30 czerwca 2020 roku. Kolejnego dnia zostały zaktualizowane przepisy dotyczące magazynu konsygnacyjnego, który został zastąpiony przez magazyn typu call off stock.

W efekcie, wiele kwestii zostało uproszczonych, a ten temat poruszyliśmy w artykule „Na czym polega usługa Call-Off Stock na Amazonie?„, do przeczytania którego serdecznie zachęcamy.

Jednak, w dużym skrócie, po wprowadzeniu nowelizacji dotyczącej magazynu typu call-off stock:

 • Nabywca nie musi już zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego przed wprowadzeniem towaru do magazynu. Ma teraz na tę czynność 14 dni, zaczynając w momencie przemieszczenia towarów na teren magazynu.
 • Dostawca może być zarejestrowany w kraju, w którym znajduje się magazyn. Nie może on jednak posiadać tam adresu siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności.
 • Okres przechowywania towarów zmalał z 24 do 12 miesięcy.

Podsumowanie

Magazyn konsygnacyjny był, a obecnie jest, pod nazwą magazyn call-off stock, rozwiązaniem związanym ze sprzedażą wysyłkową na terytorium Unii Europejskiej, które pozwalało uniknąć konieczności rejestracji VAT przez sprzedawcę dokonującego przemieszczenia towarów, zwanego konsygnanta. Wiązało się to z przechowywaniem swoich towarów za granicą, u prowadzącego magazyn konsygnacyjny oraz przejęciem przez ten podmiot prawa do własności w momencie pobrania towarów.

1 lipca 2020 roku termin „magazyn konsygnacyjny” został zastąpiony w treści polskiej ustawy o VAT przez „magazyn call-off stock”. Zostały także znowelizowane kwestie dotyczące magazynu, takie jak termin przechowywania towarów, fakt rejestracji w kraju nabywcy czy złożenie deklaracji pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego, dotyczącej prowadzenia magazynu konsygnacyjnego.

Potrzebujesz pomocy z VAT? Skontaktuj się z Taxology!

Jeżeli planujesz ekspansję na zagraniczne rynki lub już to zrobiłeś, i potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami! Nasz zespół ekspertów z zakresu VAT Compliance pomoże Tobie i Twojej firmie z rejestracją VAT, VAT-OSS czy rozliczaniem podatku VAT w innych krajach Unii Europejskiej. Umów się na konsultację.

Antoni Merkun Copywriter i marketer. Z Taxology współpracuje od marca 2023. Zainteresowany SEO oraz content marketingiem.