Ta strona korzysta z ciasteczek

VAT we Francji. Rejestracje i rozliczenia

Data publikacji tekstu: 14.10.2020

VAT (value-added tax), czyli podatek od towarów i usług (PTU) to podatek od wartości dodanej, inaczej mówiąc od przyrostu wartości dóbr w wyniku procesu produkcji lub tworzenia usług. VAT to podatek pośredni, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub świadczenia usług. Podatek VAT dotyczy zarówno sprzedających, jak i kupujących towary i usługi, gdyż jego wartość doliczana jest do wartości netto transakcji.

VAT we Francji

VAT we Francji nazywany jest taxe sur la valeur ajoutée – w skrócie TVA i obowiązuje od 1954 roku. We Francji istnieje 5 stawek VAT.

Podstawowa stawka VAT we Francji wynosi 20% i ma zastosowanie do wszystkich towarów i usług, które nie są objęte stawkami obniżonymi.

Dodatkowo we Francji funkcjonują cztery stawki obniżonego podatku VAT: 10%, 5,5%, 2,1% oraz 0%.

Stawka VAT we Francji w wysokości 10% ma zastosowanie

 • Nieprzetworzone produkty rolnicze
 • Remonty podnoszące standard mieszkań
 • Mieszkania socjalne
 • Drewno opałowe
 • Transport osób

Francuska stawka VAT 5% ma zastosowanie

 • Produkty żywnościowe
 • Książki
 • Energię elektryczną
 • Gaz

Stawka podatku VAT 2,1% we Francji

 • Leki objęte państwową refundacją (Securité Sociale)
 • Sprzedaż żywych zwierząt rzeźnych
 • Niektóre wydarzenia kulturalne
 • Niektóre publikacje prasowe

Francja – 0 (zerowa) stawka VAT

Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy (z wyłączeniem transportu drogowego i wodnego śródlądowego)

SIRET czy SIREN? Numer identyfikacyjny VAT we Francji

Istnieją dwa rodzaje numerów identyfikacyjnych VAT we Francji. Każdy z nich ma inne znaczenie i inny format.

Numer SIREN

Numer ten wydawany jest przez urząd statystyczny (INSEE). SIREN składa się z 9 cyfr, przy czym pierwsze 8 cyfr jest przypadkowych, a ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną – np. 123456789

Numer SIRET

Numer SIRET natomiast składa się z 14 cyfr. Pierwsze 9 cyfr to numer SIREN, a kolejne 5 cyfr to numer NIC (Numéro Interne de Classement). Numer SIRET zawiera informacje o lokalizacji firmy we Francji.

Numer VAT-UE we Francji to numer SIREN poprzedzony prefiksem FR i dwiema cyframi kontrolnymi- np. FR00123456789

Wymogi francuskiej faktury VAT

Faktury VAT we Francji należy wystawiać w momencie dostawy, która podlega opodatkowaniu. Muszą być one przechowywane przez sześć lat .

Faktury muszą zawierać co najmniej następujące podstawowe informacje:

 • Data wystawienia
 • Unikalny numer
 • Pełny adres dostawcy i klienta
 • Numer VAT dostawcy
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów
 • Ceny jednostkowe
 • Data dostawy (jeżeli jest inna niż data faktury)
 • Pełny opis dostarczonych usług lub towarów
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu
 • Zastosowane stawki VAT
 • Kwota podatku VAT w podziale na stawki
 • Łączna kwota faktury brutto

Kiedy należy dokonać rejestracji VAT we Francji?

Rozliczanie VAT we Francji jest mocno powiązane z typem działalności gospodarczej, którą prowadzi przedsiębiorca z siedzibą w innym kraju UE, jak i z wysokością rocznej sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej. Jeśli sprzedaż w ramach WSTO przekracza 10 tys. EUR rocznie to należy się zarejestrować na VAT we Francji lub do VAT-OSS. VAT rozliczany jest miesięcznie lub kwartalnie – kwartalnie jeśli roczne zobowiązanie podatkowe nie przekracza 4000 euro. Deklaracje VAT w tym kraju należy złożyć do 19 dnia miesiąca następującego po końcu okresu podatkowego. A płatności należy dokonać przez direct debit.

Dodatkowo, przedsiębiorca powinien zarejestrować VAT we Francji jeśli jego firma:

 • Sprzedaje towary z Francji do innych państw Unii Europejskiej
 • Sprzedaje towary do osób prywatnych poprzez platformy Amazon/E-Bay
 • Importuje towary do Francji
 • Przechowuje towary w magazynie we Francji dłużej niż trzy miesiące
 • Organizuje wydarzenia we Francji

Kary i odsetki w praktyce

Francuzi są bardzo konserwatywni w przeciwieństwie do choćby niemieckich urzędów skarbowych i należy oczekiwać każdorazowo naliczenia odsetek za nieterminowo złożone dekalracje i płatności za zobowiązania podatkowe.

Nierozliczenie swych dochodów w terminie skutkuje nałożeniem kar ze strony francuskiego urzędu skarbowego. Karą za opóźnienie płatności jest zwiększenie wysokości zobowiązania o 10%. Nie ma ona zastosowania do podatków od lokalów biurowych i handlowych oraz magazynów, w których opóźnienie rozliczenia zwiększa zobowiązanie o 5%.

Limit sprzedaży wysyłkowej

Limit sprzedaży wysyłkowej dla podatników we Francji wynosi 35 000 euro.

Intrastat we Francji

Poza deklaracją VAT zagraniczne firmy działające we Francji mogą być zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Zawiera on informacje o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej jak i przemieszczeniu własnych towarów do magazynu znajdującego się w innym państwie członkowskim.

Próg Intrastat w przypadku przywozu i wywozu wynosi 460 000 euro. Comiesięczny raport Intrastat należy składać do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Urząd skarbowy we Francji

Adres francuskiego urzędu skarbowego odpowiadającego za sprawy związane z innymi krajami Unii Europejskiej to:

Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux (DRESG) Service des Impôts des Entreprises 10 rue du Centre – TSA 20011 93465 NOISY LE GRAND Cedex

Internetowy adres, który może okazać się pomocny w kwesti VAT-u we Francji to: https://www.impots.gouv.fr/portail/

Z urzędem można skontaktować się pod numerem telefonu: +33 157 33 85 00 – tylko w języku francuskim

Chcesz dokonać rejestracji na VAT we Francji? >> napisz do nas

Adam Grabiński
X